Základní škola

  • Najdete nás také na:

Základní škola

Základní škola v Horní Lidči poskytuje výchovu a vzdělání žákům mentálně postiženým, kteří se pro své postižení nemohou s úspěchem vzdělávat v základní škole. Pro žáky s těžším postižením jsou ve škole zřízeny třídy speciální školy. Od 1.10.2012 zahájila činnost školní družina, kterou navštěvují žáci 1. stupně praktické školy a žáci speciální školy.

Škola je umístěna ve dvou budovách, které původně sloužily jako německé obytné objekty a později jako základní devítiletá škola. Jedná se o typickou malotřídní školu s regionální působností a kapacitou 50 žáků. Obec darovala škole přilehlé pozemky, které slouží jako hřiště, zahrada a školní pozemek. Učitelský sbor tvoří v současné době 8 pedagogických pracovníků, vesměs s aprobací speciální pedagogiky. U dětí s těžkým zdravotním postižením pracují 3 asistenti pedagoga. Díky učitelům a jejich aktivnímu sebevzdělávání jsou již několik let zejména v nižších ročnících s úspěchem uplatňovány alternativní metody výuky. Tuto skutečnost pozitivně hodnotí nejen učitelé, ale i rodiče a v neposlední řadě sami žáci. Klasifikace je v 1. – 5. ročníku prováděna slovním hodnocením.

Škola zahájila svou činnost 1. září 1969, od 1.1.1993 je právním subjektem hospodařícím jako příspěvková organizace. Kromě učeben, sborovny a ředitelny patří k vybavení školy také školní dílny, žákovská knihovna a cvičná kuchyň. Díky rozsáhlé rekonstrukci, která byla ukončena v únoru 2008, vznikly v suterénech školy nové prostory, které umožnily výrazně zkvalitnit výuku a rozšířily možnosti pro volnočasové aktivity. V suterénech se nachází třídy pro žáky speciální školy včetně rehabilitační místnosti a smyslové místnosti, keramická dílna, šatny a další prostory. Byly rovněž vybudovány bezbariérové vstupy do školních budov. Škola však nemá vlastní tělocvičnu a proto pro potřeby tělesné výchovy využívá tělocvičnu místní základní školy a sportovní areál TJ Horní Lideč. I za stávajících skromných podmínek dosahuje škola výborných výsledků ve sportovních soutěžích pořádaných v rámci okresu a kraje pro žáky praktických škol.

Škola také pořádá pravidelné akce turistického a sportovního charakteru, lyžařské a plavecké kurzy, časté jsou rovněž kulturní akce. Značná část těchto akcí je hrazena z nadačního fondu, který vznikl v roce 2000 přeměnou z původní nadace.

Žáci, kteří končí školní docházku na naší škole, odcházejí do odborných učilišť, zejména na Vsetín nebo do Valašských Klobouk. Chlapci si nejčastěji volí obor zedník, malíř, kuchař, truhlář, zámečník. U dívek jsou to učební obory kuchařka, cukrářka, pečovatelka a prodavačské práce. Největším problémem nejen naší praktické školy je nedostatečná informovanost veřejnosti k tomuto typu škol a z toho pramenící nedůvěra k nim. Rovněž tendence vedoucí k rušení základních škol praktických vedou pouze k nárůstu nervozity a určitě nepřispívají k dobrému klimatu školního prostředí. To je tak, když se stane pravidlem, že to co v našem státě léta funguje a je ověřeno, tak se ruší a o speciálním školství tak rozhodují lidé z neziskových organizací, kteří si z této problematiky udělali dobře placený kšeft.

Naším cílem je příprava dětí pro praktický život v podmínkách upravených jejich možnostem tak, aby se staly platnými členy naší společnosti. Na rozdíl od základní školy, která by byla nad jejich možnosti, zde mohou prožívat radost z pozitivního hodnocení či výsledků své práce.