Základní škola sp...

 • Najdete nás také na:

Základní škola speciální

Cílem školy je pomocí specifických výchovných, vzdělávacích a rehabilitačních metod, prostředků a forem poskytovat žákům s těžkým zdravotním postižením komplexní péči, vybavit je souborem dovedností a znalostí na úrovni, která je pro ně dosažitelná a připravit je tak na další vzdělávání, pracovní a sociální uplatnění ve společnosti.

Výchovně vzdělávací proces

 • Cílem výchovně vzdělávacího procesu je rozvíjet psychické a fyzické schopnosti a předpoklady žáků se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním postižením a vybavit je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní, aby se v maximální možné míře zapojili do společenského života.
 • Žáci mohou po absolvování základní školy speciální pokračovat dle individuálních možností ve vzdělávání na praktických školách, častěji je jejich uplatnění spatřováno v jednoduchých pracovních činnostech v chráněných dílnách nebo jiných přizpůsobených pracovištích.
 • Vyučujeme podle následujících vzdělávacích programů:
 • Školní vzdělávací program pro základní školu speciální „Cesta k životu“.
 • Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně PŠ, Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy, (u žáků s tak vážným mentálním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na úrovni pomocné školy, ale umožňuje jim, aby si v přizpůsobených podmínkách a za odborného vedení osvojovali některé elementární vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní získat určitou míru soběstačnosti, najít vhodnou formu komunikace s jejich okolím a budou napomáhat rozvoji jejich motoriky)
 • Výchovně vzdělávací proces doplňuje množství moderních metod práce s jedinci s těžkým kombinovaným postižením (canisterapie, terapie snoezelenu, míčkování, metody alternativní  komunikace apod.).
 • Vyučování probíhá převážně individuálně (dle individuálních vzdělávacích plánů zpracovaných s ohledem na možnosti jednotlivých dětí), v některých třídách formou skupinové i frontální práce (téměř vždy dle IVP).
 • Vzděláváme v rámci všech deseti ročníků ZŠ speciální, děti jsou do tříd rozděleni tak, aby tvořily co nejoptimálnější sociální skupinu (vzájemná spolupráce, pozitivní ovlivňování, komunikace, způsoby práce, vzdělávací program apod.).
 • S dětmi pracujíé učitelé – speciální pedagogové, pedagogičtí asistenti, stážisté

 

V rámci výchovně vzdělávací činnosti uplatňují učitelé a vychovatelé naší školy některé metody pedagogické rehabilitace:

 • polohování
 • metody bazální stimulace (vibrační, taktilní, vestibulární stimulace, stimulace smyslových vjemů)
 • cvičení stability
 • míčková masáž
 • cvičení na rehabilitačním míči
 • stimulace v kuličkovém bazénu
 • stimulace vývojové podpory
 • vertikalizace, nácvik lezení, chůze
 • relaxační techniky a terapie
 • metoda „snoezelen“

 

Naše pravidelné aktivity

 • účast v mezinárodních, státních a regionálních projektech, grantech
 • účast v dopravních a sportovních soutěžích
 • výtvarné výstavy na Obecním úřadě
 • hipoterapie – zajišťovaná Huculklubem Francova Lhota
 • plavání
 • pobyty v přírodě
 • organizace pravidelných sportovních turnajů místních i regionálních
 • poskytujeme odborné praxe studentům středních, vyšších i vysokých škol
 • návštěvy divadelních představení
 • návštěvy koncertů
 • pořádání besídek – mikulášská, vánoční
 • výlety
 • exkurze
 • zájmové kroužky (keramika, vaření)

 

 Podrobněji o používaných metodách

BAZÁLNÍ STIMULACE

DĚTSKÁ MASÁŽ

MÍČKOVÁNÍ

OŠETŘOVATELSKÁ REHABILITACE

SNOEZELEN NA OBLÁČKU

REFLEXNÍ TERAPIE